Tato internetová stránka je provozována společností Louda Auto, s.r.o. Přístup na tuto internetovou stránku podléhá níže uvedeným smluvním podmínkám pro používání. Případně si také přečtěte Zásady společnosti Louda Auto, na ochranu soukromí na internetu.

Všeobecné podmínky

Louda Auto vyvíjí maximální úsilí při zajišťování přesnosti informací uvedených na této internetové stránce.

Společnost Ford Motor Company, s.r.o. ve spolupráci se sítí autorizovaných partnerů Ford, do které náleží také spolecnost Louda Auto, neustále vyhledává způsoby, jak vylepšit technické parametry, design a výrobu svých vozidel a proto jsou prováděny neustálé změny. Jelikož je vyvíjena maximální snaha produkovat prubežně co nejmodernejší výrobky a specifikace, tato internetová stránka nesmí a nemuže být považována za naprosto spolehlivého průvodce aktuálními produkty a službami společnosti Louda Auto, ani nesmí být brána za nabídku k prodeji jakéhokoliv konkrétního vozidla. Louda Auto, stejně jako jiní dealeři nejsou obchodní zástupci společnosti Ford Motor Company, s.r.o. a nezavazuje společnost Ford Motor Company, s.r.o. žádnými výslovnými ani implicitními závazky nebo ujištěními.

Jakékoliv odkazy na této internetové stránce týkající se rychlosti nebo výkonu nesmí být brány jako podnět nebo doporučení k nebezpecné jízdě nebo k jízdě rychlostmi prekračujícími povolený limit.

Všechny údaje ohledne úspory paliva jsou uvedeny ve smyslu meření podle Směrnice 93/116/EC. Byly vypočítány s pomocí stejného zkušebního cyklu, jaký je používán pro oficiální kvalifikaci emisí ve výfukových plynech. Účelem těchto údaju je výhradně možnost porovnání udávaných spotřeb vozidel měřených identickou metodikou dle uvedené směrnice. Není možno je porovnávat s dřívejšími hodnotami pro jízdu konstantní rychlostí a jízdu ve městě. Zejména s ohledem na velmi specifické a předpisem určené podmínky, za kterých dochází k měření výše uvedených hodnot, se při normálním používání vozidla mohou aktuální hodnoty spotřeby paliva lišit od výsledku dosažených během testovacího cyklu, a to v závislosti na množství faktoru, zahrnujících mimo jiné techniku jízdy, stavu vozovky a hustotě provozu, zatížení vozidla, využití systému vozidla, na činitelích vnějšího prostředí a stavu vozidla. Máte-li pochybnosti, konzultujte je se svým dealerem.

Copyright
Všechna práva, včetne autorských a databázových práv na tuto internetovou stránku a její obsah, jsou vlastněna nebo licencována společností Louda Auto, případne Ford Motor Company, s.r.o., nebo jinak využívána společností Louda Auto, tak, jak je povoleno příslušnými zákony nebo majitelem autorských práv. Bez předchozího písemného povolení společnosti Louda Auto, příslušného držitele autorských práv nesmíte užívat, kopírovat, reprodukovat, publikovat, stahovat, vysílat ani přenášet žádný text, obrázky, grafiku, logo, tlačítka, ikony, snímky a jejich výběr a uspořádání, žádný základní zdrojový kód nebo software, a to pro žádné komerční nebo veřejné účely.

Nesmíte upravovat, měnit nebo vytvářet žádné materiály nebo informace na této internetové stránce používat za jakýmkoliv jiným účelem než pro své osobní nekomerční použití. Souhlasíte, že budete tuto internetovou stránku používat pouze pro zákonem povolené účely.

Společnost Louda Auto, případně Ford Motor Company, s.r.o. si vyhrazují právo používat pro své vlastní účely jakékoliv materiály poskytnuté na této internetové stránce, včetne textu a obrázku, buď na internetových stránkách, nebo jakýmkoliv jiným zpusobem včetně propagace. Společnost Louda Auto, případne Ford Motor Company, s.r.o. si vyhrazují právo sledovat materiály zařazené na své internetové stránky a upravovat nebo odstraňovat kterékoliv takové materiály.

Odmítnutí odpovednosti
Snažíme se zajistit, aby informace na našich internetových stránkách byly přesné, úplné a aktuální. Užíváním těchto internetových stránek však souhlasíte, že budete vázáni smluvními podmínkami, které vstupují v platnost a účinnost v den, kdy použijete tyto internetové stránky.

Aniž by byla dotčena vaše zákonná práva, internetová stránka a všechny informace, text, jména, obrázky, fotografie, loga, odkazy a ikony a další materiály (bez omezení) jsou poskytovány 'TAK JAK JSOU' a na bázi 'JE K DISPOZICI' bez uvedení záruk nebo potvrzení, výslovného či implikovaného. Zvláště pak neručíme za přesnost nebo kompletnost informací poskytnutých na této internetové stránce, ani nezaručujeme, že používání této internetové stránky bude plynulé nebo bezchybné, ani že na této internetové stránce a jejích serverech nejsou počítacové viry nebo skryté vady.

V žádném případe nebudou společnost Louda Auto, ani Ford Motor Company, s.r.o. odpovědné žádné osobe za jakoukoliv škodu nebo ztrátu, která by vznikla z používání jakýchkoliv informací uvedených na našich internetových stránkách nebo produktu zobrazených na našich internetových stránkách, včetně (bez omezení) přímých, nepřímých nebo následných škod nebo újmy jakéhokoliv druhu, které by vznikly používáním nebo ztrátou možnosti používání, dat nebo v souvislosti s používáním těchto internetových stránek.

Bez ohledu na cokoliv jiného v těchto smluvních podmínkách, nebudeme odpovědni za reklamace související s funkčností nebo dostupností těchto internetových stránek.

Ochranné známky
Všechna jména, obrázky nebo loga označující Ford jsou chráněné obchodní značky společnosti Ford Motor Company, s.r.o., popřípadě společností ze skupiny Ford. Všechny obchodní známky, produkty, služby a názvy společností třetích stran uvedené na této internetové stránce jsou ochrannými známkami, servisními známkami a obchodními názvy jejich příslušných majitelů. Společnost Louda Auto, neposkytuje povolení k jejich používání jinou osobou než majitelem. Jakékoliv takové použití může způsobit porušení práv majitele či držitele příslušných práv.

Externí odkazy
Louda Auto, nereprezentuje, nezaručuje, neschvaluje ani nezodpovídá za jakékoliv cizí internetové stránky, které mohou odkazovat na tuto internetovou stránku nebo na které muže být z této internetové stránky odkazováno. Jakákoliv cizí internetová stránka, kterou navštívíte kliknutím na odkaz na této internetové stránce, je mimo kontrolu společnosti Louda Auto, a navštevujete ji zcela na své vlastní nebezpečí.

Odmítnutí odpovednosti za software
Software případně stahovaný ci spouštený z této internetové stránky je důkladně prohlížen a testován ve všech fázích výroby, avšak - jak je tomu u každého nového softwaru - přesto doporučujeme, abyste jej pred použitím zkontrolovali antivirovým programem. Dále doporučujeme, abyste si před použitím tohoto softwaru vytvořili aktualizovanou zálohu souboru uložených na vašem pevném disku. Společnost Louda Auto, nemůže být zodpovědná za jakékoliv porušení, poškození a/nebo ztrátu dat ve vašem datovém nebo počítačovém systému, ke kterému by mohlo dojít při používání tohoto softwaru. Před nainstalováním jakéhokoliv softwaru na počítač zapojený do síťe se poradte se svým správcem síťe.

Soudní pravomoc
Tyto Smluvní podmínky budou řízeny a vykládány podle zákonu České republiky. Vzniklé spory budou spadat výhradně do jurisdikce soudu České republiky.

Pokud by bylo stanoveno, že některá z těchto podmínek je nezákonná, neplatná nebo jinak nevynutitelná kvůli zákonům kterékoliv země nebo státu, ve které mají tyto podmínky platit, taková podmínka bude oddělena a vypuštěna z daného bodu. Všechny ostatní podmínky používání a Smluvní podmínky zůstanou plně platné a budou i nadále závazné a vynutitelné.

Vznikne-li mezi prodávajícím/opravcem a zákazníkem – spotřebitelem spor při nabízení prodeje vozidel, náhradních dílů, příslušenství, servisních služeb, a nebo spor z takového prodeje zboží či dodávky těchto služeb, pak je dotčený zákazník oprávněn obrátit se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na Českou obchodní inspekci (adr.coi.cz) Štěpánská 15, Praha 2, jako na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Veškeré podrobnosti k možnosti mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz). Pro řešení sporů z případně zprostředkovávaných finančních produktů třetích stran je k mimosoudnímu řešení možné se obracet na finančního arbitra (www.finarbitr.cz, Legerova 1581/69, 110 00, Praha 1), který je mimo jiné oprávněn rozhodovat takové spory.

Spolecnost Louda Auto, si vyhrazuje právo kdykoliv změnit kterékoliv ze svých smluvních podmínek zveřejněním změn online.

Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami v plném rozsahu, musíte tuto internetovou stránku okamžite přestat používat.