Cookies
Cookies jsou klíčové pro optimalizaci naší stránky. Pomáhají nám zaznamenávat data o používání naší stránky a ukládat další informace, které nám pomáhají poskytovat služby, jako je například srovnávací nástroj. Tyto soubory neskladují žádná identifikovatelná osobní data. Více o souborech cookies najdete na naší stránce Ochrana osobních údajů.

Soutěž o Ford Focus s plnou nádrží na víkend  • Léto se kvapem blíží...

   a snad každý se chystá na skvělou dovolenou - ať už k moři, do hor, pralesa či snad pouště, společnost Louda Auto v Kolíně si pro své věrné fanoušky připravila letní soutěž o víkend s vozem Ford Focus.

   Stačí jediné, poslat na níže uvedenou emailovou adresu fotografii z vlastní dovolené a s vaším vozem. Jakmile soutěž 31. července 2019 uzavřeme, vybereme tu nejlepší. Výherce pak odměníme Autem roku České republiky 2019 v podobě vozu Ford Focus s plnou nádrží na celý víkend*.

   Své fotografie posílejte na soutezford@louda.cz, do předmětu uveďte "Soutěž foto z dovolené".

   Těšíme se na vítěze!

   Objevte Ford FocusZarezervovat testovací jízduKontakty

  • Soutěž o Ford Focus na víkend!


  • *PRAVIDLA SOUTĚŽE

   1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE 
   1.1 Pořadatelem i Organizátorem Soutěže je Louda Auto a.s., se sídlem v obci Choťánky 166, Poděbrady, PSČ 290 01, Česká republika, IČO: 46358714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19975. („Pořadatel“).

   2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
   2.1 Soutěž bude probíhat od 21.6. 2019 9:00:00 hod. do 31.7. 2019 11:59:59 hod. („Doba konání Soutěže“).
   2.2 Soutěž je pořádána na území České republiky („Místo konání soutěže“).

   3. ÚČAST V SOUTĚŽI 
   3.1 Soutěžícím se může stát pouze plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let s adresou na území České republiky, která splní podmínky stanovené těmito pravidly („Soutěžící“).
   3.2 Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a jejich osoby blízké ve smyslu § 22 odst. 1 občanského zákoníku.
   3.3 Účast v Soutěži je dobrovolná. Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je plně a v dobré víře dodržovat.
   3.4 Komunikace s účastníky probíhá zásadně přes emailovou adresu soutezford@louda.cz, není-li dále uvedeno jinak.

   4. PRŮBĚH SOUTĚŽE
   4.1 V rámci soutěže bude přes stránku www.ford-kolin.cz vyhlášeno soutěžní zadání. Do soutěže se může soutěžící zapojit pouze v soutěžním období, soutěž bude prezentována i veřejně na facebookovém profilu Louda Auto. Jeden soutěžící se může do soutěže zapojit pouze jedenkrát a hrát pouze o jednu výhru.

   5. VÝHRA
   5.1 Jeden výherce vyhrává zapůjčení vozu Ford Focus s plnou nádrží na víkend.

   6. URČENÍ VÝHERCE, VYHLÁŠENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHRY 
   6.1 Výhercem se stane Soutěžící, který zcela splní podmínky Soutěže a zároveň bude Pořadatelem Soutěže vybrán na základě hodnocení odborné poroty jako výherce.
   6.2 Pořadatel vybere po uplynutí soutěžního období ze soutěžních příspěvků 1 výherce, jehož fotografie z dovolené bude splňovat podmínky zadání a porota ji vyhodnotí jako nejlepší a nejnápaditější.
   6.3 Výherce bude Organizátorem informován o výhře prostřednictvím mailové adresy nejpozději 2 dny po ukončení soutěže. V případě, že soutěžící neodpoví na oznámení výhry do 2 dnů od doručení, výhra se nabízí druhému soutěžícímu v pořadí.
   6.4 Výhra - zapůjčení vozu bude realizováno na showroomu Ford Louda Auto, Havlíčkova 158, 280 02 Kolín. Termín předání bude domluven individuálně, nicméně bude omezen otevírací dobou showroomu (Po – Pá – 8:00 – 18:00, So – 9:00 – 13:00)
   6.4 Soutěžící, který neposkytne potřebnou součinnost dle předchozích ustanovení tohoto bodu 6, nebo ji předem odmítne, ztratí nárok na výhru.
   6.5 Soutěžící, kteří nezískali výhru, nebudou nijak vyrozuměni.

   7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
   7.1 Soutěžící bere Registrací do Soutěže na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu jméno příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa, případně další osobní údaje následně sdělené Pořadateli budou zpracovávány společností Louda Auto a.s., se sídlem v obci Choťánky 166, Poděbrady, PSČ 290 01, Česká republika, IČO: 46358714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19975., pro účely pořádání Soutěže a určení výherce, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.
   7.2 Soutěžící dále registrací do Soutěže souhlasí, že jeho vybrané osobní údaje budou v bodě 7.1 uvedeným správcem osobních údajů zpracovány pro následující marketingové účely – jméno a příjmení budou umístěny na internetu po 30 dnů po jejím skončení. Soutěžící souhlasí se zasíláním marketingových nabídek výrobků a služeb Pořadatele a zasílání informací o marketingových akcích Pořadatele a jeho obchodních partnerů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu do odvolání a Soutěžící má právo jej kdykoliv odvolat na adrese Pořadatele.
   7.3 Soutěžící bere na vědomí, že má právo požádat výše v bodu 7.1 uvedeného správce osobních údajů o informaci o tom, za jakým účelem jsou jeho osobní údaje zpracovávány, které osobní údaje jsou zpracovávány, povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí této informace. Soutěžící má právo požádat správce o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li správce žádosti Soutěžícího podle předchozí věty, má Soutěžící právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (Soutěžící má právo se na Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem obrátit i přímo).

   8. SVOLENÍ K POŘÍZENÍ A UŽITÍ ZÁZNAMU 
   8.1 Registrací do Soutěže projevuje Soutěžící souhlas a svolení s tím, že Pořadatel je v souvislosti s případnou výhrou oprávněn bezplatně zachycovat, zobrazovat, rozmnožovat a rozšiřovat podobu, podobiznu, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se Soutěžícího, nebo projevy jeho osobní povahy, písemnosti, jméno, příjmení, akademický titul, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního, a to ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech Pořadatele, a to po Dobu konání Soutěže a dále po dobu pěti let od konce Doby trvání Soutěže.

   9. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
   9.1 Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na www.ford-kolin.cz

   9.2 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv upravit pravidla Soutěže či Soutěž zrušit. Veškeré změny budou podloženy závažnými důvody a při maximálním šetření zájmů Soutěžících. V případě změny těchto pravidel bude tato učiněna formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na Soutěžních stránkách.

   9.3 Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (včetně zejména např. funkčnosti doručovacích či telefonických služeb, internetu nebo e-mailového spojení se Soutěžícím).
   9.4 Pořadatel ze Soutěže vyloučí, a nepředá případnou výhru, osobě jednající v rozporu s pravidly, obecně závaznými předpisy a/nebo dobrými mravy ve vztahu k Soutěži.
   9.5 Soutěžící má coby spotřebitel právo na mimosoudní řešení případných sporů s Pořadatelem ve vztahu k Soutěži v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).

Další nabídky, které by vás mohly zajímat...